КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 травня 2013 р. N 420

Київ

Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типовий договір оренди водних об'єктів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2013 р. N 420


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
оренди водних об'єктів

______________________________________
                                   (місце укладення)

_____ ___________ 20__ р.

Орендодавець _______________________________________________________________________
                                                           (найменування органу виконавчої влади або
___________________________________________________________________________________
                                                                   органу місцевого самоврядування,
____________________________________________________________________, з одного боку, та
                                             який надає в оренду водний об'єкт)
орендар ___________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
___________________________________________________________________________________
                                                                                  найменування юридичної особи)
_________________________________________________________________, з іншого, уклали цей
договір про таке.


Предмет договору

1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування водний об'єкт для ___________________________________________________________________________________
                                                                (рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих,
___________________________________________________________________________________
                                                                лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних
___________________________________________________________________________________
                                                                         цілей, проведення науково-дослідних робіт)
___________________________________________________________________________________,
                                                                                       (назва і тип водного об'єкта)
який розташовується _________________________________________________________________
                                                                                 (місцезнаходження водного об'єкта)
___________________________________________________________________________________


Об'єкт оренди

2. Об'єктом оренди за цим договором є:

вода (водний простір) водного об'єкта, в тому числі рибогосподарської технологічної водойми, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                     (кубічних метрів, гектарів)
земельна ділянка під водним об'єктом __________________________________________________,
                                                                                                                                         (гектарів)
______________________________________________________________ (далі - земельна ділянка).
                                                       (кадастровий номер)

Рибогосподарська технологічна водойма згідно з цим договором надається в оренду з урахуванням вимог Закону України "Про аквакультуру".

3. У межах об'єкта оренди розміщені гідротехнічні споруди __________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                             (перелік, характеристика та їх стан)
а також інші об'єкти інфраструктури _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                     (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури,
___________________________________________________________________________________
                                                                           у тому числі мостових переходів тощо)

4. Об'єкт оренди передається, не передається разом з _____________________________________
                                               (непотрібне закреслити)
__________________________________________________________________________________
                                                 (перелік, характеристика і стан гідротехнічних, лінійних споруд
__________________________________________________________________________________
                                                                                 та інших об'єктів інфраструктури)

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ________________________ гривень.

6. Об'єкт оренди має такі недоліки, що можуть перешкоджати його ефективному використанню: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: ___________________________________________________________________________________


Строк дії договору

8. Договір укладено на ____________________ років.

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У такому випадку орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити дію договору.

До листа-повідомлення про поновлення договору орендар додає проект додаткової угоди.


Орендна плата

9. Орендна плата вноситься орендарем:

за воду (водний простір) у розмірі ______________________________________________________
                                                                                                       (розмір орендної плати у гривнях
___________________________________________________________________________________
                                           із зазначенням умов внесення відповідно до бюджетної класифікації)
за земельну ділянку за місцем її розташування у розмірі ____________________________________
                                                                                                                                                            (розмір
___________________________________________________________________________________.
                    орендної плати у гривнях із зазначенням умов її внесення відповідно до бюджетної класифікації)

10. Обчислення розміру орендної плати за:

водний об'єкт здійснюється відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти, що затверджується Мінприроди;

рибогосподарську технологічну водойму - відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що затверджується Мінагрополітики;

земельну ділянку - з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, що визначаються Держземагентством за формами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель", що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди водного об'єкта чи продовження його дії.

11. Орендна плата вноситься у строки __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12. Розмір орендної плати переглядається _________________________________________ у разі:
                                                                                                                             (зазначається періодичність)

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану об'єкта оренди, що сталося не з вини орендаря, що підтверджено документами;

в інших випадках, передбачених законом.

13. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі ______________________________ несплаченої суми за кожний день прострочення.
                                          (відсотків)


Умови використання об'єкта оренди

14. Об'єкт оренди передається для ______________________________________________________
                                                                                                                                  (мета використання)
___________________________________________________________________________________

15. Умови збереження стану об'єкта оренди _____________________________________________
___________________________________________________________________________________


Умови і строки передачі об'єкта в оренду

16. Передача об'єкта оренди в оренду здійснюється з розробленням, без розроблення проекту
                                                                                                                                     (непотрібне закреслити)
відведення земельної ділянки.

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є ___________________________________________________________________________________.

Передача об'єкта оренди в оренду здійснюється за наявності паспорта водного об'єкта.

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і паспорта водного об'єкта та відповідні витрати покладаються на орендодавця, орендаря.
 (непотрібне закреслити)

17. Зобов'язання щодо ________________________________________________________________
                                                                             (здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного
___________________________________________________________________________________
                                 стану водного об'єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених
___________________________________________________________________________________
                              для них Держводагентством режимів роботи, а також необхідність оформлення права
___________________________________________________________________________________
                              користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування)

18. Інші умови передачі об'єкта в оренду ________________________________________________
___________________________________________________________________________________

19. Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється протягом _____________________________
                                                                                                                                                                          (строк)
після державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі.


Умови повернення об'єкта оренди

20. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві об'єкт оренди у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей об'єкта оренди, пов'язаних із зміною його стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

21. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення стану об'єкта оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди такому об'єкту, не підлягають відшкодуванню.

22. Поліпшення стану об'єкта оренди, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем, підлягають, не підлягають відшкодуванню.
     (непотрібне закреслити)

Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат на поліпшення стану об'єкта оренди визначаються окремою угодою сторін.

23. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем умов договору, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар не отримав внаслідок неналежного виконання орендодавцем умов договору.

24. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.


Обмеження (обтяження) щодо використання об'єкта оренди

25. На орендовану земельну ділянку встановлено, не встановлено обмеження (обтяження) та інші
                                                                                         (непотрібне закреслити)
права третіх осіб і встановлених земельних сервітутів ______________________________________
                                                                                                                                 (підстави встановлення обмежень (обтяжень)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

26. Передача в оренду водного об'єкта не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб і встановлених земельних сервітутів.

27. Передача в оренду водного об'єкта здійснюється без обмеження права загального водокористування, якщо інше не визначено законом.

28. Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

29. Об'єкт оренди за згодою орендаря може використовуватися для здійснення спеціального водокористування в порядку, встановленому Водним кодексом України.


Інші права та обов'язки сторін*

30. Права орендодавця: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

31. Обов'язки орендодавця: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

32. Права орендаря: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

33. Обов'язки орендаря: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________
*
Визначаються відповідно до Водного кодексу України, Законів України "Про оренду землі" та "Про аквакультуру".


Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини, заподіяння шкоди третім особам

34. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе
орендар, орендодавець.
  (непотрібне закреслити)

Ризик заподіяння шкоди третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання орендарем умов договору несе орендар.


Страхування об'єкта оренди

35. Згідно з цим договором об'єкт оренди підлягає, не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.                                                                           (непотрібне закреслити)

36. Страхування об'єкта оренди здійснює орендар, орендодавець.
                                                                                                  (непотрібне закреслити)

37. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, інша сторона може застрахувати такий об'єкт і вимагати відшкодування витрат на страхування.


Зміна умов договору і припинення його дії

38. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

39. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи - орендаря або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

40. Дія цього договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання іншою стороною передбачених договором обов'язків та випадкового знищення, пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, нецільового використання об'єкта оренди, а також з інших підстав, визначених законом.

41. Підставами для розірвання договору оренди є:

встановлення заборони загального водокористування;

нецільове використання об'єкта оренди.

42. Перехід права власності на об'єкт оренди, а також реорганізація юридичної особи - орендаря

є (не є)
(непотрібне закреслити)

підставою для зміни умов або розірвання договору.


Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

43. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

44. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що таке порушення сталося не з її вини.


Прикінцеві положення

45. Цей договір набирає чинності після його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник договора видається орендодавцеві, другий - орендареві, третій - органові, який провів державну реєстрацію земельної ділянки __________________________________________________________
                                                                                                 (найменування органу державної реєстрації
___________________________________________________________________________________
                                                                             за місцем розташування об'єкта оренди)

Невід'ємними частинами договору є:

план або схема об'єкта оренди;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об'єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки;

паспорт водного об'єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми;

___________________________________________________________________________________
                                                                (інші документи, що додаються до договору)
___________________________________________________________________________________


Реквізити сторін

                         Орендодавець
_____________________________________
            ініціали та прізвище керівника органу
_____________________________________
          виконавчої влади або органу місцевого
_____________________________________
                      самоврядування, який надає
_____________________________________
                            водний об'єкт в оренду

                             Орендар
______________________________________
                             (ініціали та прізвище
______________________________________
                                  фізичної особи,
______________________________________
                                  паспортні дані
______________________________________
                (серія, номер, ким і коли виданий),
______________________________________
                 найменування юридичної особи,
______________________________________
          що діє на підставі установчого документа
______________________________________
                  (назва, ким і коли затверджений),
______________________________________
             відомості про державну реєстрацію
______________________________________
                           та банківські реквізити)

     Місце проживання фізичної особи,
   місцезнаходження юридичної особи
______________________________________
                                 (індекс, область,
______________________________________
                      район, місто, село, вулиця,
______________________________________
                     номер будинку та квартири)
______________________________________
          (ідентифікаційний код юридичної особи)
______________________________________
          (реєстраційний номер облікової картки
______________________________________
        платника податків, крім фізичних осіб, які
______________________________________
     через свої релігійні переконання відмовилися
______________________________________
            від його прийняття і мають відповідну
______________________________________
                               відмітку в паспорті)


Підписи сторін

Орендодавець
____________________________
         М. П.

Орендар
________________________________
М. П.
(за наявності печатки)

Договір погоджено з Держводагентством.
_______________      _____________________________
              (підпис)                            (ініціали та прізвище керівника)

             М. П.                                   _____ ______________ 20__ р.

Договір зареєстрований у _____________________________________________________________
                                                                                             (найменування органу державної реєстрації за
__________________________________________________________________________________,
                                                                місцем розташування об'єкта оренди)
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від _____ _______________ 20__ р. N ___________.

_______________            _____________________________
            (підпис)                                 (ініціали та прізвище посадової особи,
                                                               яка провела державну реєстрацію)

М. П. (за наявності печатки

Задать вопрос / PUNE O INTREBARE
1000 максимум символов